PRIMARIA COMUNEI EZERIS

Judetul Caras-Severin

Atributii vice primar

– Începând cu data de 01.03.2021 se deleagă domnului Micșa Ionel viceprimarul comunei Ezeriş, următoarele atribuţii: (1) Este subordonat primarului si înlocuitorul de drept al acestuia, caz in care va exercita atribuţiile conferite prin OUG 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările si completările ulterioare; (2) Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate al primarului ; (3) Ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Ezeriș ; (4) Ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din următoarele domenii : a) educaţia; b) sanatatea; c) cultura; d) tineretul; e) sportul; f) conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura; g) activitatile de administraţie social-comunitara și asistența socială ; h) locuinţele sociale si celelalte unități locative aflate in proprietatea unității administrative teritoriale sau în administrarea sa: i) punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale; (5) Răspunde de legislația privind protecția și refacerea mediului ; (6) Răspunde de colectarea deșeurilor ; (7) Răspunde de întreținerea spațiilor verzi aferente proprietăților persoanelor fizice și juridice ; (8) Ia măsuri cu privirela gestionarea pășunilor și a domeniului public si privat al comunei Ezeriș ; (9) Răspunde de petițiile depuse de către persoanele fizice și juridice la Comuna Ezeriș ; (10) Ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale în condiţiile Legii 61/1991 modificată cu prevederile O.G. 2/2001, se deplasează in teritoriu în urma sesizărilor depuse la Comuna Ezeriș , totodată este împuternicit cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege; (11) Urmărește și participă la lucrările de cadastru sistematic ; (12) Răspunde de programul de lucru al angajaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ezeriș și avizează programarea anuala a concediilor de odihna a acestora; (13) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale viceprimarul colaborează cu toate serviciile, birourile si compartimentele instituţiei, care îi vor asigura tot sprijinul necesar; (14) Îndeplinește și alte atribuții încredințate de către primar sau de către Consiliulul Local al Comunei Ezeriș .