PRIMARIA COMUNEI EZERIS

Judetul Caras-Severin

Atributii secretar

-avizează proiectele de hotărâri si contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local; -participă la şedinţele consiliului local; -asigura gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local si primar, precum si între aceştia si prefect; -coordonează organizarea arhivei si evidenta statistică a hotărârilor consiliului local si a dispoziţiilor primarului; -asigură transparenţa şi comunicarea către autoritatile, instituţiile publice si persoanele interesate -asigură procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului- verbal al şedinţelor consiliului local si redactarea hotărârilor consiliului local; - asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia; - efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali; -numără voturile si consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţa, sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; -informează preşedintele de şedinţa, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si ia majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local; -asigură întocmirea dosarelor de şedinţa, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora; -urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte consilierii locali care nu se încadrează în prevederile legale, Informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; -certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; -asigură transparenta si comunicarea către autoritătile, instituţiile publice si persoanele interesate, in condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,cu modificările si completările ulterioare; -eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii; eliberează copii sau extrase de pe actele de stare civila pe care le înregistrează şi le cerifică prin semnătură ca fiind conforme cu originalul; - legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii; - coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă sociaiă din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local; - este ofițer delegat de stare civilă conform dispozitiei primarului Comunei Ezeriș -întocmeşte acte de stare civilă, răspunde de integritatea registrelor, a certificatelor de stare civilă şi a altor imprimate şi materiale necesare activităţii de stare civilă şl de păstrare a acestora în deplină siguranţă; - răspunde de arhiva de stare civila şi asigura securitatea, conservarea si folosinţa legală a imprimatelor cu regim special şi a celorlalte documente de stare civilă -urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal; -asigura gestionarea sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale, conform prevederilor legale; -sprijină conducerea executivă a Comunei în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, a recesămintelor şi altor acţiuni sociale de impact local; -coordonează şi verifică modul de completare şi tinere la zi a registrului agricol de către persoana desemnată cu această activitate; -întocmeşte lucrările privind deschiderea procedurii succesorale notariale; -îndeplineşte atribuţii în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a comunei Ezeriș ; - este persoana desemnată să asigure activitatea de resurse umane la nivelul Comunei Ezeriș -ține evidenta datelor privind personalul angajat, respectiv a programului REVISAL, a dosarelor personalului propriu si a contractelor de muncă, efectuează lucrările legate de angajarea,transferarea, pensionarea sau încetarea rapoartelor de muncă pentru persoanele angajate ale Comunei Ezeriș, respectând întru totul procedurile de angajare respectiv de încetare a raporturilor de muncă, aprobate de conducerea executivă a Comunei -gestionează evidenţa performanţelor profesionale individuale în baza aprecierilor şefilor ierarhici, conform legislaţiei în vigoare si coordonează activitatea prin care se promovează în funcţii, clase, grade sau trepte profesionale ale funcţionarilor publici, cât si a personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului; -urmăreşte întocmirea fişelor postului şi a atribuţiilor de serviciu specifice locurilor de muncă din instituţie, asigură actualizarea acestora ori de câte ori apar schimbări ale conţinutului muncii acestora; efectuează cercetarea administrativă sau disciplinară în calitate de preşedinte a comisiei de cercetare, numită de Primarul Comunei prin dispoziţie scrisă; - întocmeşte Anexa nr. 24 privind sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale - acorda consultanta juridica de specialitate cetatenilor care solicita acest lucru; - este persoană autorizată să efectueze operaţiuni în Registrul electoral al Comunei Ezeriș - pune la dispozitie, la solicitarea personalului din aparatul propriu de specialitate al primarului, documentele necesare pentru buna desfasurare a activitatii; - pune la dispozitie toate documentele necesare pentru reprezentarea in instanta a consiliului local sau a Comunei Ezeris; - raspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului; - face parte din echipa de proiect pentru implementarea investițiilor din fonduri europene sau naționale ;